تماس

به ما ایمیل بفرستید.

سفارشات خود را از طریق ایمیل انجام داده می توانید.

  آدرس فابریکه

 • شهرک صنعتی هرات، فاز اول، بلوار سنبل، سنبل 4، بلاک 200-194
 • تلیفون : 4-61 00 33 040
 • ایمیل : info@heraticecream.com

  آدرس هرات،

 • جاده بهزاد، بعد ازچهاراهی چهارم، سمت راست
 • تلیفون : 040224471

  آدرس کابل

 • چوک کمپنی، سمت چپ، سرک پغمان، مقابل موتر فروشی خواجه جمع ولی

  آدرس مزار شریف

 • پارک های صنعتی عقب سلو ،پروژه خالد بن ولید

  آدرس قندهار

 • سرک سپین بولدک، کوتل شور اندام، جنب سرد خانه هندی ها