چشم انداز

داشتن سهم فعال در انکشاف اقتصادی صنعت در کشور و فراهم کردن فرصت های شغلی برای افراد جامعه