انواع آیسکریم از

هرات آیسکریم

آیسکریم


 رویال پنج لیتری


ترکیبات: کنسانتره شفتالو ،شکر،رنگ وطعم های طبعی،استابلایزر،اسید ستریک
ارزش غذائی در ۱۰۰ گرم : چربی (۰) گرم پروتئین (۰.۱) گرم کربوهیدرات ۰.۱۴ گرم انرّی ۶۰ کیلوکالری/

 کینگ خانواده ای


ترکیبات: شیرتازه ،،شکر ،شربت گلوکز، چربی شیر،شیرخشک ،وانیل ،استابیلایزر،امولسفایر،پروتئین ،پودر کاکائوو….
ارزش غذائی درصدگرام : چربی ۱۱ گرم پروتئین ۳.۵ گرم کربوهیدرات ۰.۲۸گرم انرژی ۲۲۰ کیلوکالری

لایف زعفرانی

 ترکیبات : شیر شکر امولسفایر استابلایزر زعفران خلال پسته خامه گلاب وسایر افزودنی های مجاز ….
ارزش غذایی
در۱۰۰ گرم چربی /۱۳ گرم پروتین ۳.۹ گرم کربوهیدرات ۳۰ گرم انرژی ۲۳۵ کیلو کالری

  لایف توت فرنگی


ترکیبات : شیر شکر امولسفایر استابلایزر زعفران خلال پسته خامه گلاب وسایر افزودنی های مجاز ….
ارزش غذایی: در۱۰۰ گرم چربی /۱۳ گرم پروتین ۳.۹ گرم کربوهیدرات ۳۰ گرم انرژی ۲۳۵ کیلو کالری/

 کالیپوشفتالویترکیبات: شیر شکر گلوکز فروکتوز چربی حیوانی خامه سس های طبیعی میوه استابلایزر امولیسفایر و…..
ارزش غذائی: در ۱۰۰ گرم چربی /۱۱ گرم پروتئین ۳۵ گرم کربوهیدرات /۲۸ گرم ۲۳۰ کیلوکالری انرژی

کالیپوی پرتقالی


ترکیبات : کنسانتره پرتقال ،شکر،رنگ وطعم های طبعی استابلایزر،اسید سیتریک
ارزش غذائی : در ۱۰۰ گرم : چربی (۰) گرم پروتئین (۰.۱) گرم کربوهیدرات ۰.۱۴ گرم انرّی ۶۰ کیلوکالری/

 کورنیتای پسته ای


ترکیبات: شیرتازه ،شکر،چربی شیر،موادجامد شیربدون چربی،خامه ،شربت گلوکز،شکلات ،سس میوه ، ریپل ،خلال پسته ….
ارزش غذائی درصدگرام : چربی ۰.۹ پروتئین ۲ گرام کربوهیدرات ۲۵.۵ گرم ،انرژی ۲۸۵ کیلوکالری

 کورنیتای وانیلی


ترکیبات: شیرتازه ،شکر،چربی حیوانی ،استابلایزر،شش شکلات ،تکه های فندق ،ریپل شکلاتی ،وانیل و.
ارزش غذائی درصدگرام : چربی ۰.۹ گرم پروتئن ۲ گرم کربوهیدرات ۰.۲۵۵ گرم انرژی ۲۸۵ کیلوکالری

مگنوم


ترکیبات: شیرتازه ،شکر،شربت گلوکز،چربی نباتی ،شیرخشک،وانیل ،استابیلایزر،امولسفایر،پودرکاکائو،کنجدو….
ارزش غذائی درصدگرام: چربی ۰.۱۷ گرم پروتئین ۳.۵ گرم کربوهیدرات ۰.۲۷ گرم انرژی ۲۷۵ کیلوکالری

 پریمیم زعفرانی


ترکیبات: شیر،شکر،امولیسفایر،استابلایزر،زعفران،خلال پسته ،خامه ،گلاب ،وسایرافزودنی های مجاز
ارزش غذائی درصدگرم : چربی ۰.۱۳ گرم پروتئین ۳.۹ گرم کربوهیدرات ۰.۳ انرژی ۲۳۵ گرم/

 لیوانی شفتالو


ترکیبات: شیر،شکر،امولیسفایر،استابلایزر،شفتالو،خلال پسته ،خامه ،گلاب ،وسایرافزودنی های مجاز
ارزش غذائی درصدگرم : چربی ۰.۱۳ گرم پروتئین ۳.۹ گرم کربوهیدرات ۰.۳ انرژی ۲۳۵ گرم/

 نونی وانیلی


ترکیبات: شیرتازه ،شکر،گلوکزمایع،چربی نباتی ،شیرخشک ،وانیل ،استابیلایزر، امولسفایر،سایرافزودنی های مجاز خوراکی
ارزش غذائی درصدگرم : چربی ۰.۱ گرم پروتئین ۴.۲ گرم کربوهیدرات ۲۳.۸ گرم انرژی ۲۰۲ کیلوکالری

قیفی وانیلی


 ترکیبات: شیرتازه ،شکر ،چربی شیر،شیرخشک بدون چربی ،امولسفایر،وانیلین ،شربت گلوکزو…….
ارزش غذائی درصدگرم : چربی ۹.۵ گرم پروتئین ۲.۹ گرم کربوهیدرات ۱۹.۷ گرم انرژی ۱۷۵ کیلوکالری/

 قیفی شکلاتی


ترکیبات : شیر،شکر،شربت گلوکز،کره ،کاکائو،پوردکاکائو،استابلایزر،امولیسفایر،موادجامدشیر،وانیلین،روغن نارگیل و…..

ارزش غذائی درصدگرام: چربی گرم ۰.۱۱ پروتئین ۴.۲ گرم کربوهیدرات ۲۳.۸ گرم  انرژی ۲۱۱ کیلوکالری/

 پانداعروسکی


ترکیبات : شیرتازه ،شکر،چربی شیر،موادجامدشیربدون چربی ، چربی نباتی ،شربت گلوکز،وانیلین ، آدامس .
ارزش غذائی درصدگرام: چربی ۰.۲۱ گرم پروتئین ۴.۴ گرم کربوهیدرات ۰.۳۲ گرم انرژی ۲۳۶ کیلوکالری

 آمو


ترکیبات: شیر تازه ،شکر،چربی شیر،طعم دهنده های طبیعی ،استابیلایزر،وانیلین و…..
ارزش غذائی درصدگرم : ۰.۱۷ گرم چربی پروتئین ۳.۵ گرم کربوهیدرات ۰.۲۷ گرم انرژی ۲۷۵ کیلو کالری

 پامیر


ترکیبات: شیرتازه ،شکر،شربت گلوکز،چربی نباتی ،شیرخشک ،وانیل ،استابیلایزر، امولسفایر ،پودرکاکائوو…..
ارزش غذائی درصدگرم: چربی ۰.۱ گرم پروتئین ۴.۲ گرم کربوهیدرات ۲۳.۸ گرم انرژی ۲۰۲ کیلو کالری

هندوانه ای


ترکیبات : شیرتازه،شکر،شربت گلوکز،چربی نباتی ،شیرخشک ،وانیل ،استابیلایزر،امولسفایر،طعم دهنده طبیعی هندوانه و…..
ارزش غذائی در ۱۰۰ گرم : چربی ۱۰ گرم پروتئین ۴.۲ گرم کربوهیدرات ۲۳.۸ گرم انرژی ۲.۲ کیلوکالری

میوه ای نارنج


ترکیبات: شیر،شکر،امولیسفایر،استابلایزر،آلبالو، ،گلاب ،وسایرافزودنی های مجاز
ارزش غذائی درصدگرم : چربی ۰.۱۳ گرم پروتئین ۳.۹ گرم کربوهیدرات ۰.۳ انرژی ۲۳۵ گرم

میوه ای آلبالو


ترکیبات: شیر،شکر،امولیسفایر،استابلایزر،آلبالو، ،گلاب ،وسایرافزودنی های مجاز
ارزش غذائی درصدگرم : چربی ۰.۱۳ گرم پروتئین ۳.۹ گرم کربوهیدرات ۰.۳ انرژی ۲۳۵ گرم

لیوانی وانیلی


ترکیبات: شیر،شکر،امولیسفایر،استابلایزر،شفتالو،خلال پسته ،خامه ،گلاب ،وسایرافزودنی های مجاز
ارزش غذائی درصدگرم : چربی ۰.۱۳ گرم پروتئین ۳.۹ گرم کربوهیدرات ۰.۳ انرژی ۲۳۵ گرم